Déi nächst offiziell Tester sinn den 22. Abrëll 2023 (Erwuessener & Jugendlecher) um 10 Auer an den 13. Mee 2023 (Kanner bis 10 Joer)

MensaKids Aktivitéiten 2016

09.01. Geocaching@night, Ellergronn

30.01. Spillmettech, Lux-Cents

13.02. Postmusee Lux

18.03. Konferenz Homeschooling, Lux

23.04. Mensa-Test, Lux

23.04. Elterentreff, Lux

01.05, Esch Galgebierg

07.05. Mensa-Kids-Test, Lux

07.05. Elterentreff, Lux

28.06. Let the Music play, Berbourg

01.07. Initiation Bitzen, Strecken heckelen, Lux

06.07. Permanence, Lux

24.07. Treppeltour

12.08. Stäreschnäizen beobachten, Beidweiler

18.08. Visite SIS, Pompjeen Findel

21.08: Sentier des Passeurs, Clervaux

27.08. Joule Thief workshop, Lux

01.09. Maislabyrint Limpach

14.09. Permanence, Lux

18.09. Biog-Molkerei, Kärjeng

02.10. Vogelberingung, Iwwersyren

08.10. Mensa-Test, Lux

08.10. Elterentreff, Lux

11.10. Permanence

12.11. Mensa-Kids-Test, Lux

12.11. Elterentreff, Lux

26.11. Playgirls&Gameboys, Lux

Mensa/Mensakids hun och do delgeholl/matgemach:

09/10.01. EXPO Creativ Messe an der LuxExpo

15/16.05. Veianer KonschTour

28.05. DIY-Festival, Lux

21.10. Konferenz ADHS, Walfer

21.11. Ofschlossbericht Ombutscomite fir d'Rechter vum Kand

03.12. Wissenschafts-Workshops OCH FIR KANNER, Belval