Wéinst der Corona Kris sinn eis IQ Tester vir elo mol ofgesot. Esoubal mer erëm plange kënnen ginn déi nei Datumer hei ugewisen.

Gudde Mëtteg Alleguerten,

Mir wollten iech just soen datt:

am: Train 1900  22/11/14 (mail vum 14/10)

am: Atelier "Pssst" 16/12/2014 (mail vum 16/10)

all Kéiers just nach e puer Plaze fräi sinn.

Fir den Zuch muss ech hinnen nächst Woch Bescheed soen.