Wéinst der Corona Kris sinn eis IQ Tester vir elo mol ofgesot. Esoubal mer erëm plange kënnen ginn déi nei Datumer hei ugewisen.

ELTERENTREFF  10. Mee 2014
35, rue de Bonnevoie,L-1260 Letzebuerg
teschend 10 an 11.30 Auer, wärend de Kannertester
Do hun d'Eltere Geleenheet, mat aaneren Elteren an eise Benevolen ze
schwätzen a sech Bicher zum Thema unzekucken.
Och déi Eltere wou d'Kanner net am Test setzen si wellkomm!
Hei brauch ee sech net unzemellen.